جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 19 July , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 144×

آرشیو » تقویم شهدای سپیدان

شهید منصور اتحادپور
2 سال قبل
تقویم شهدای سپیدان

شهید منصور اتحادپور

🗒 تقویم شهدای سپیدان 🌹 شهید منصور اتحادپور🔸 تاریخ تولد: ٠٧ تیر ١٣۴٨🔸 تاریخ شهادت: ١٣ تیر ١٣۶٣🔸 محل شهادت: مهاباد🔸 سن: ١۵ سال🔸 گلزار: سپیدان – تل زری

شهید سیدرضا حسینی سربسی
2 سال قبل
تقویم شهدای سپیدان

شهید سیدرضا حسینی سربسی

🗒 تقویم شهدای سپیدان 🌹 شهید سیدرضا حسینی سربسی🔸 تاریخ تولد: ٢۴ آذر ١٣٣٣🔸 تاریخ شهادت: ١٣ تیر ١٣۶٢🔸 محل شهادت: کردستان🔸 سن: ٢٩ سال🔸 گلزار: سپیدان – روستای چشمه سفید

شهید ایرج شریفی
2 سال قبل
تقویم شهدای سپیدان

شهید ایرج شریفی

🗒 تقویم شهدای سپیدان 🌹 شهید ایرج شریفی🔸 تاریخ تولد: ١٠ شهریور ١٣۴۴🔸 تاریخ شهادت: ١١ تیر ١٣۶۵🔸 محل شهادت: مهران🔸 سن: ٢١ سال🔸 گلزار: سپیدان – رودبال

شهید قاسم غلامی
2 سال قبل
تقویم شهدای سپیدان

شهید قاسم غلامی

🗒 تقویم شهدای سپیدان 🌹 شهید قاسم غلامی🔸 تاریخ تولد: ١٠ شهریور ١٣۵٠🔸 تاریخ شهادت: ١١ تیر ١٣٧۴🔸 محل شهادت: پادگان آموزشی🔸 سن: ٢۴ سال🔸 گلزار: سپیدان – روستای ممبلو ┄┄┅🍃🌸♥️🌸🍃┅┅┄┄

شهید حسین مظفری
2 سال قبل
تقویم شهدای سپیدان

شهید حسین مظفری

🌹 شهید حسین مظفری🔸 تاریخ تولد: ١٠ شهریور ١٣۴۴🔸 تاریخ شهادت: ١١ تیر ١٣۶۶🔸 محل شهادت: ماووت🔸 سن: ٢٢ سال🔸 گلزار: سپیدان – اردکان

شهید غلام حسین نیک فطرت
2 سال قبل
تقویم شهدای سپیدان

شهید غلام حسین نیک فطرت

🗒 تقویم شهدای سپیدان 🌹 شهید غلام حسین نیک فطرت🔸 تاریخ تولد: ٠١ فروردین ١٣۵٠🔸 تاریخ شهادت: ٠۴ تیر ١٣۶٧🔸 محل شهادت: جزیره مجنون🔸 سن: ١٧ سال🔸 گلزار: سپیدان – اردکان ┄┄┅🍃🌸♥️🌸🍃┅┅┄┄

شهید احمد رضا زمانی اردکانی
2 سال قبل
تقویم شهدای سپیدان

شهید احمد رضا زمانی اردکانی

🗒 تقویم شهدای سپیدان 🌹 شهید احمد رضا زمانی اردکانی🔸 تاریخ تولد: ٠٧ مهر ١٣۵١🔸 تاریخ شهادت: ٠۴ تیر ١٣۶٧🔸 محل شهادت: جزیره مجنون🔸 سن: ١۶ سال🔸 گلزار: سپیدان – اردکان ┄┄┅🍃🌸♥️🌸🍃┅┅┄┄

شهید نگهدار دلاور اردکانی
2 سال قبل
تقویم شهدای سپیدان

شهید نگهدار دلاور اردکانی

🗒 تقویم شهدای سپیدان 🌹 شهید نگهدار دلاور اردکانی🔸 تاریخ تولد: ١٣ خرداد ١٣۴٩🔸 تاریخ شهادت: ٠۴ تیر ١٣۶٧🔸 محل شهادت: جزیره مجنون🔸 سن: ١٨ سال🔸 گلزار: سپیدان – اردکان ┄┄┅🍃🌸♥️🌸🍃┅┅┄┄

شهید محمد علی حق پرست اردکانی
2 سال قبل
تقویم شهدای سپیدان

شهید محمد علی حق پرست اردکانی

🗒 تقویم شهدای سپیدان 🌹 شهید محمد علی حق پرست اردکانی🔸 تاریخ تولد: ١٠ اسفند ١٣۵٠🔸 تاریخ شهادت: ٠۴ تیر ١٣۶٧🔸 محل شهادت: جزیره مجنون🔸 سن: ١٧ سال🔸 گلزار: سپیدان – اردکان ┄┄┅🍃🌸♥️🌸🍃┅┅┄┄

شهید نوراله جاوید دالینی
2 سال قبل
تقویم شهدای سپیدان

شهید نوراله جاوید دالینی

🗒 تقویم شهدای سپیدان 🌹 شهید نوراله جاوید دالینی🔸 تاریخ تولد: ٢٨ دی ١٣۴۴🔸 تاریخ شهادت: ٠۴ تیر ١٣۶٧🔸 محل شهادت: جزیره مجنون🔸 سن: ٢٣ سال🔸 گلزار: سپیدان – روستای دالین ┄┄┅🍃🌸♥️🌸🍃┅┅┄┄