دوشنبه, 13 بهمن 2019 ساعت 12:21

سخن شهردار

مدیریت شهري در ایران با محدودیتها و چالش هاي عمده اي روبرو است . این محدودیت ها از سویی با رشد جمعیت شهري (مطلق و نسبی) و افزایش نرخ شهرنشینی و شهرگرایی همراه است و از دیگر سو با ساختار سنتی نهادهاي محلی مواجه است که هنوز آمادگی تحولی ساختاري را در خود پیدا نکرده اند .

 

براي ساخت و اداره شهرهاي امروزه ساختارهاي گذشته پاسخگوي نیاز مستمر و دگرگون شده نیست و تغییر این نگاه سنتی در گرو برنامه ریزي مناسب و همه جانبه است .
شهرها به گونه اي که امروز طراحی و اداره می شوند تهدیدي بزرگ براي بقاي بشر بشمار می روند . 75 درصد آلودگی هایی که به بار می آوریم از مناطق شهري سرچشمه می گیرد و فشار رشد آن بویژه در آسیاي شرقی اغلب فراتر از ملاحظات بوم شناختی است .  
این تصور که شهر تهدیدي براي نظام متمدن باشد تازگی ندارد و زندگی شهري همواره به عنوان نوعی رویارویی براي ثبات اجتماعی به ویژه در دوران انقلاب صنعتی مطرح بوده است .
امروزه شهرداریها به عنوان نهادهاي مدنی و سازمانهاي محلی ، عهده دار انجام وظیفه در سطح یک جامعه شهري می باشند و گستردگی اجتماع شهري ضرورت هماهنگی دستگاهها را با یکدیگر طلب می کند و براي پویایی آن اگر تمام وظایف گسترده یک شهر در اختیار شهرداریها باشد و شهرداریها نیز به عنوان سازمانهایی مدنی و با مشروعیت کامل بتوانند عهده دار این وظایف گردند می توان امید به کاهش مشکلات شهري داشت که نیازمند حرکت جدي براي  رسیدن به چنین وضعیتی درآینده باشیم .
به موازات رشد و توسعه شهري وظایف شهرداریها بعنوان نهادهاي حکومت محلی رو به افزایش است و شهري شدن ایجاب می کند که نگرش جدیدي را نسبت به مدیریت شهري ارائه نمائیم .  
تجربه حیات شهري در ایران با توجه به داشتن پیشینه زندگی شهري از کارایی بالایی برخوردار نیست به همین دلیل رشد شهرگرایی و شهرنشینی و هدایت مناسب شهرها نیازمند شیوه اي مناسب از مدیریت شهري اند که بتواند به  دور از هیاهو و جنجال ،در اداره شهرها موفق عمل نمایند.  
و سخن آخر اینکه فرآیند شهري شدن در جهان امري همگانی و ضرورت اجتناب ناپذیر رشد و توسعه اقتصادي و  اجتماعی است .

 

 

       عبدالمطلب رهنما

      شهردار اردکان فارس

                                                 

بازدید 3785 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 28 بهمن 1398 ساعت 09:10

جهت ارتباط باشهردار محترم از طریق زیر اقدام فرمایید

برچسب پایین صفحه

تصاویر پایین صفحه

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…