برچسب » دستاوردهای شهرداری اردکان

آسفالت ۸۰ هزار متر مربع از معابر شهر اردکان
7 ماه قبل

آسفالت ۸۰ هزار متر مربع از معابر شهر اردکان

دستاوردهای شهرداری اردکان فارس در سال 1400 - (شماره 4)

احداث ساختمان جدید شهرداری اردکان
7 ماه قبل

احداث ساختمان جدید شهرداری اردکان

بهره برداری ساختمان جدید شهرداری اردکان فارس در سال 1400

طراحی و اجرا المان یادمان شهدای گمنام شهر اردکان
7 ماه قبل

طراحی و اجرا المان یادمان شهدای گمنام شهر اردکان

دستاوردهای شهرداری اردکان فارس در سال 1400 - (شماره 2)

تجهیز ناوگان حمل و نقل شهرداری اردکان
7 ماه قبل

تجهیز ناوگان حمل و نقل شهرداری اردکان

دستاوردهای شهرداری اردکان فارس در سال 1400 - (شماره 1)